צו קיום צוואה הינו צו משפטי שנותן תוקף משפטי מחייב לצוואה ומאפשר לממש אותה בפועל, וניתן על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין הרבני. 

למה צריך בכלל צו קיום צוואה?

סעיף 39 לחוק הירושה קובע שלא ניתן לממש צוואה ולחלק את עזבון המצווה בין היורשים לפי הוראותיה, ללא צו קיום צוואה (סעיף 39 לחוק).  

לפיכך, לא מספיק לערוך את הצוואה ולחתום עליה כדין, אלא יש להוציא לה גם צו קיום צוואה לאחר מות המצווה כדי שניתן יהיה לפעול לפיה. 

מתן הצו נועד להבטיח שהמדובר בצוואה כשרה, אמיתית ולא מזוייפת, ואשר משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה. 

לשם כך, החוק מאפשר לכל מי שמעוניין בכך להגיש התנגדות לבקשה למתן צו לקיום צוואה (כשם שניתן להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה). 

יש לבסס את התנגדות לצוואה על אחת או יותר מהעילות הרבות לפסלות צוואה שמופיעות בחוק הירושה. מדובר, למשל, בצוואה שנכתבה תחת הפעלת לחץ והשפעה בלתי הוגנת על המצווה, או צוואה מוקדמת שבוטלה על ידי צוואה מאוחרת, או צוואה שנפל בה פגם טכני (כגון העדר חתימה של שני עדים במקרה של צוואה בעדים וכיו"ב). 

 

בית המשפט לענייני משפחה ידון בהתנגדות ויכריע בה בהתאם לטענות הצדדים והראיות שיוגשו בפניו. 

אם בית המשפט ידחה בפסק דינו את ההתנגדות, הוא יורה על מתן צו קיום הצוואה כמבוקש. 

אם בית המשפט יקבל את ההתנגדות, הצוואה תיפסל ולא יינתן לה צו קיום. במקרה כזה יהיה צורך להוציא צו ירושה, אלא אם כן בית המשפט יורה על מתן צו קיום לצוואה אחרת, ככל שתהיה כזו.

לקריאת מאמר על סוגי צוואות >>  סוגי צוואות 

איך מוציאים צו קיום צוואה?  

כדי להוציא צו קיום צוואה, על אחד מהיורשים לפי הצוואה להגיש בקשה למתן הצו בפני הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני, שנמצא סמוך למקום מגוריו האחרון של המצווה, ולשלם עבור האגרות בגין פתיחת תיק הבקשה ופרסום הודעה על הגשת הבקשה בעיתון יומי וברשומות.

אולם, עם זאת, קיימים מספר הבדלים בעניין זה בין הרשם לבית הדין הרבני, וזאת כמפורט להלן: 

סמכות

הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה לבית הדין הרבני על ידי אחד היורשים לפי הצוואה מותנית בקבלת הסכמת כל יתר היורשים לפי הצוואה לסמכות השיפוט של בית הדין הרבני לגבי הליך מתן הצו. לשם כך, על היורש שמגיש את הבקשה להחתים את כל יתר היורשים במסגרת טופס הבקשה. לעומת זאת, הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה בפני הרשם איננה מותנית בקבלת הסכמת כל יתר היורשים לסמכותו של הרשם לגבי מתן הצו, ואין כל צורך בה. 

צורך בדיון צו קיום צוואה 

לצורך קבלת צו הירושה מטעם בית הדין הרבני יש לקיים דיון בפני בית הדין ובנוכחות כל היורשים לפי הדין. לעומת זאת, אין כל צורך בקיום דיון לצורך קבלת הצו מטעם הרשם

קיום צוואה צו

אופן הגשת בקשה לצו קיום צוואה 2024

נכון למרץ 2024, ניתן להגיש את מסמכי הבקשה לצו ירושה לבית הדין הרבני באופן פיזי, וכן בדוא"ל ובפקס. לעומת זאת, ניתן להגיש את הבקשה בפני הרשם לרשם  באופן פיזי, בדואר רשום, או באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של הרשם, וזאת כפי שיוסבר להלן: 

(א) אם המבקש מיוצג על ידי עו"ד ומגיש את הבקשה באמצעותו, עוה"ד חייב להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.

(ב) האם המבקש אינו מיוצג על ידי עו"ד, כך שהוא מגיש את הבקשה בעצמו, הוא רשאי להגיש את הבקשה או באופן ידני, או באופן מקוון, אולם ההגשה המקוונת תתאפשר רק בתנאי שהצוואה המקורית נמצאת בידי המבקש או מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה, או בתנאי שלמבקש יש רק העתק של הצוואה בצירוף החלטה של בית המשפט לענייני משפחה שהתירה לו להגיש את ההעתק. 

מסמכי הבקשה לצו קיום צוואה   

מסמכי הבקשה לצו קיום צוואה בפני הרשם לענייני ירושה כוללים את טופס הבקשה, בצירוף המסמכים הבאים: 

נוסח הצוואה המקורית, תעודת פטירה של המצווה במקרה שאין לו ת.ז. ישראלית, הודעה שנשלחה בדואר רשום ליתר היורשים על הגשת הבקשה, שני שוברים בגין תשלום האגרות על פתיחת התיק ופרסום ההודעות בעיתון וברשומות, תצהירי הסתלקות ככל שישנם, ויפוי כח לעו"ד, ככל שהבקשה מוגשת על ידי עו"ד. 

הליך הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה  

לאחר הגשת הבקשה, בין באופן פיזי ובין באופן מקוון, לשכת הרשם לענייני ירושה תעביר עותק ממנה לב"כ האפוטרופוס הכללי לשם קבלת תגובתו לבקשה. בנוסף, היא תפרסם הודעה על הגשת הבקשה בעיתון יומי וברשומות, כדי לאפשר לכל מי שמעוניין בכך להגיש התנגדות למתן הצו תוך 14 יום ממועד פרסום ההודעה. 

על ב"כ האפוטרופוס הכללי להשיב לבקשה תוך 45 יום לפי אחת מהאופציות הבאות: אישור הבקשה, שיגור דרישה להשלמת פרטים חסרים, הגשת התנגדות לבקשה. 

אם ב"כ היועמ"ש לממשלה יאשר את הבקשה ולא תוגש לה כל התנגדות, יורה הרשם על מתן צו קיום הצוואה.

אולם, אם תוגש התנגדות לבקשה, מטעם היועמ"ש לממשלה או כל צד מעוניין אחר, התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה, לפי סעיף 67א לחוק הירושה. 

במקרה כזה, מגיש הבקשה יירשם כתובע בתיק, ואילו מגיש ההתנגדות יירשם כנתבע בתיק. בית המשפט לענייני משפחה ידון בתיק ויכריע בו לפי טענות הצדדים והראיות שיוגשו מטעמם.  אם בית המשפט ידחה בפסק דינו את ההתנגדות, הוא יורה על מתן צו קיום צוואה כמבוקש. אם הוא יקבל את ההתנגדות, הבקשה תדיחה, ויהיה צורך להוציא צו ירושה, אלא אם כן בית המשפט יורה על מתן צו קיום לצוואה אחרת, ככל שתהיה כזו.  

ניתן לעקוב אחר מצב הטיפול בבקשה באמצעות המערכת מקוונת לאיתור תיקים וביצוע פעולות, באתר הרשם לענייני ירושה online.

אופן הנפקת צו קיום הצוואה  

עד לספטמבר 2018 הרשם לענייני ירושה הנפיק צווי קיום הצוואה מודפסים.

החל מספטמבר 2018 ואילך הוא מנפיק צווי קיום צוואה דיגיטליים בלבד.

הצו הדיגיטלי משוגר למבקש באמצעות כתובת הדוא"ל שצויינה על ידו בעת הגשת הבקשה. כמו כן ניתן לקבל את הצו באמצעות "האזור האישי" שבאתר השירותים והמידע הממשלתי.  

בנוסף, הצו הדיגיטלי גם מועבר באופן אוטומטי לגופים ממשלתיים שונים, לרבות לשכת רישום המקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל, רשות המסים, משרד התחבורה ועוד, וכן לבנקים ולחברות הביטוח. 

יש לשים לב שכיום רשם הירושה אינו מנפיק עוד צווים מודפסים ולא ניתן לקבל העתקי צווים במשרדי רשם הירושה. עם זאת ניתן לקבל העתק מצו דיגיטלי, באמצעות הגשת בקשה לקבלתו באתר הרשם לענייני ירושה online  ובכפוף לתשלום אגרה. 

* מעודכן לשנת 2024