מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית הינה צוואה שנערכת על ידי שני בני זוג, באופן לפיו כל אחד מהם קובע במסגרתה הוראות שמסתמכות על ההוראות של בן הזוג האחר. בפסיקה נקבע שלא רק בני זוג שנשואים פורמאלית רשאים לערוך צוואה הדדית, כי אם גם בני זוג שהינם ידועים בציבור  יכולים לערוך צוואה זו, ואף בני זוג שהינם בני אותו מין. המקור החוקי לעריכת צוואה הדדית נמצא בסעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אשר נחקק ונכנס לתוקף באוגוסט 2005. יובהר כי גם לפני חקיקת סעיף 8א לחוק הירושה ניתן היה לערוך צוואות הדדיות, אולם הוראות סעיף זה חלות רק על צוואות הדדיות שנערכו לאחר שהוא נחקק ונכנס לתוקף. 

וכך קובע סעיף 8א לחוק הירושה

קביעת החוק לסעיף 8א. צוואות הדדיות

(א)   בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

(ב)   לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

לאחר מות אחד מבני הזוג:

(א)    כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)    לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

(ג)    הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה."

כיצד עורכים צוואה הדדית?

בני זוג יכולים לערוך את הצוואה ההדדית שלהם במסגרת מסמך אחד שמשותף לשניהם יחדיו, או במסגרת שני מסמכים נפרדים לכל אחד מהם, שנערכו בו זמנית. כך נקבע בסיפא של סעיף8א(א) לחוק: "צוואות כאמור יכולות להיעשות … בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד."

בנוסף, בני הזוג יכולים לקבוע במסגרת הצוואה ההדדית שלהם שהזוכה לפי הצוואה הוא בן הזוג האחר ו/או גורם שלישי, שאינו בן הזוג. למשל, הם יכולים לקבוע שהם מורישים את עזבונם לילדים שלהם. 

מתי כדאי לערוך צוואה הדדית?

כדאי לערוך צוואות הדדיות בכל מיני נסיבות, ולמשל כאשר בני הזוג מעוניינים שהרכוש שלהם יגיע בסופו של דבר לילדיהם המשותפים, וזאת לרבות במקרה שהם חלילה ייפרדו בעתיד, ולכל אחד מהם יהיה בן זוג חדש, עם זכויות משלו לגבי העיזבון, דבר שעלול להביא לסכסוך ירושה מיותר ביניהם. 

לשם כך ניתן לקבוע למשל שכל אחד מבני הזוג מוריש את כל עזבונו לבן הזוג השני, וכי לאחר שגם בן הזוג השני ילך לעולמו, אזי כל רכושם יועבר לילדים המשותפים שלהם. קביעה כזו יכולה גם להבטיח שהרכוש יעבור לילדים גם במקרה שהיחסים ביניהם לבן הזוג השני יתקלקלו, חלילה. 

האם וכיצד ניתן לבטל צוואה הדדית?

כמו כל צוואה רגילה, גם צוואה הדדית ניתן לבטל. 

אולם, בעוד שביטול צוואה רגילה נכנס מייד לתוקף, כאמור בסעיף 36 לחוק הירושה, אזי ביטול צוואה הדדית על ידי אחד מבני הזוג ייכנס לתוקף רק בכפוף להוראות סעיף 8א(ב) לחוק, וזאת כדי להגן על זכויותיו של בן הזוג השני, במיוחד במקרה בו הוא כבר הלך לעולמו לפני ביטול הצוואה על ידי בן הזוג האחר. 

סעיף 8א(ב) לחוק קובע שכדי לבטל צוואה הדדית, יש להבדיל בין ביטול שנעשה כאשר שני בני הזוג עדיין חיים, לבין ביטול שנעשה לאחר שאחד מבני הזוג כבר מת, וזאת באופן הבא:

ביטול צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג עדיין חיים.

אם ביטול הצוואה ההדדית נעשה כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים, אזי הביטול ייכנס לתוקף רק לאחר שבן הזוג המבטל מסר לבן הזוג השני הודעה בכתב על הביטול, וזאת כדי להבטיח שבן הזוג השני יהיה מודע לביטול הצוואה. 

ככל שנמסרה הודעת ביטול בכתב כאמור, אזי שתי הצוואות של שני בני הזוג מתבטלות בו זמנית. כלומר, לא רק הצוואה של בן הזוג מבטל מתבטלת, אלא גם הצוואה של בן הזוג השני. 

במקרה כזה כל אחד מהם רשאי כעת לערוך צוואה חדשה לעצמו, או להחליט שלא לעשות צוואה, ואז עזבונו יחולק בהתאם לכללי הירושה לפי הדין (שגם הם קבועים בחוק הירושה).  

ביטול צוואה הדדית כאשר אחד מבני הזוג כבר נפטר.

אם ביטול הצוואה הדדית נעשה לאחר שבן הזוג השני כבר נפטר והלך לעולמו, צריך להבדיל בין שני מצבים: כאשר עזבונו של בן הזוג השני שנפטר עוד לא חולק, וכאשר הוא כבר חולק. 

אם ביטול הצוואה ההדדית נעשה לפני שעזבון בן הזוג שנפטר חולק, בן הזוג המבטל צריך "להסתלק", קרי, לוותר על כל החלק שבן הזוג שנפטר הוריש לו לפי הצוואה ההדדית, כדי שביטול הצוואה ייכנס לתוקף.  

אם ביטול הצוואה ההדדית נעשה לאחר שעזבון בן הזוג שנפטר כבר חולק, בן הזוג המבטל צריך להשיב לעזבון את כל מה שהוא קיבל ממנו לפי הצוואה ההדדית,  כדי שביטול הצוואה ייכנס לתוקף.  

יחד עם זאת, יש לשים לב שסעיף 8א(ג) לחוק הירושה קובע שהוראות סעיף 8א(ב) לחוק יחולו רק "אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה."

כלומר, סעיף 8א(ג) לחוק הירושה מאפשר לכלול בצוואה ההדדית סעיף שמאפשר לכל אחד מבני הזוג לבטל את הצוואה ההדדית באופן אחר מהאופן שקבוע בסעיף 8א(ב)לחוק, אך זאת בתנאי שאין המדובר בסעיף ששולל  לחלוטין את הזכות של כל אחד מהם לבטל את הצוואה כאשר שניהם עדיין בחיים. 

למידע נוסף על עריכת צוואת באמצעות עורך דין >>

* מעודכן לשנת 2024