מהי התנגדות לצוואה?התנגדות לצוואה הינה למעשה התנגדות לבקשה למתן צו לקיום צוואה, לפיה יש לפסול את הצוואה שהבקשה הוגשה לגביה, ולא לתת לה כל תוקף מחייב באמצעות צו הקיום.  

לפיכך, כדי להבין מהי התנגדות לצוואה, תחילה יש להבין מהו למעשה צו קיום צוואה, ולמה בכלל צריך אותו.  

ובכן, כדי שניתן יהיה לממש את הוראות הצוואה ולחלק את עיזבון המצווה ליורשים שמצויינים כזוכים בצוואה ובהתאם להוראות החלוקה שמפורטות בה, יש להוציא צו לקיום הצוואה לאחר מות המצווה. ללא קבלת צו קיום צוואה, לא ניתן יהיה לממש את הצוואה ולא יהיה לה כל תוקף מחייב, לרבות בפני רשם המקרקעין (טאבו), בנקים, חברות ביטוח, וכיו"ב. 

הוצאת צו הקיום נעשית באמצעות הגשת בקשה למתן צו זה בפני הרשם לענייני ירושה (ניתן להגיש את הבקשה גם בפני בית הדין הרבני, אולם במקרה כזה הדבר מותנה בקבלת הסכמת כל הזוכים לפי הצוואה לסמכות שיפוטו של בית הדין הרבני, ובהתייצבות כולם לדיון בפניו). 

הליך מתן הצו לקיום הצוואה נועד להבטיח שאכן המדובר בצוואה אמיתית וכשרה, שמשקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה. זאת, להבדיל מצוואה שאיננה כזו, כגון צוואה שזוייפה, צוואה מוקדמת מדי שבוטלה באמצעות צוואה מאוחרת של המצווה, צוואה שנערכה תחת הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה תוך ניצול מצוקתו האישית, ועילות פסילה אחרות. 

כדי להבטיח שאכן המדובר בצוואה אמיתית וכשרה כאמור, חוק הירושה מאפשר להגיש התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה בפני הרשם לענייני ירושה. כלומר, מדובר במסמך שטוען מדוע אין לתת לאותה צוואה ספציפית צו קיום, אלא יש לפסול אותה, וזאת כפי שיוסבר להלן.   

מי רשאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

סעיף 67 לחוק הירושה קובע הגדרה רחבה מאד לגבי מי רשאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה: "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה…" 

כלומר, כל מי שיש לו לכאורה אינטרס להגיד התנגדות לצו קיום צוואה, רשאי להגיש אותה. הלכה למעשה, לרוב מדובר ביורשים לפי הדין, כגון בני זוג או ילדים של המצווה, שלכאורה נושלו והודרו מהצוואה, או נושים של המצווה, או מי שמחזיק בצוואה מאוחרת יותר, וכיו"ב. 

מתי ניתן להגיש את ההתנגדות לצו קיום צוואה?

לאחר הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה, על הרשם לענייני ירושה לפרסם הודעה על כך בעיתון יומי וברשומות, כדי לאפשר לכל מי שיש לו עניין להתנגד לצוואה להיות מודע להגשת הבקשה ולהגיש את ההתנגדות. 

יש להגיש את ההתנגדות לצו קיום הצוואה תוך 14 יום ממועד פרסום ההודעה הנ"ל, וכל עוד לא ניתן הצו (סעיף 67 לחוק הירושה). הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה (968 ₪, נכון לשנת 2022).

איך מגישים את ההתנגדות לצו קיום צוואה?

כדי להגיש את ההתנגדות לצו קיום צוואה, יש להגיש את נוסח ההתנגדות בצירוף כל המסמכים הנלווים הבאים: טופס פתיחת הליך, תצהיר של המתנגד חתום על ידו ומאומת על ידי עו"ד, יפוי כח (אם המתנגד מיוצג ע"י עו"ד), וקבלה על תשלום האגרה. 

כיום ניתן להגיש את ההתנגדות והמסמכים הנלווים בקלות באינטרנט, באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. לחילופין, ניתן למסור אותם לרשם גם באופן פיזי, באמצעות עמדות קבלת הקהל שלו שבמשרדיו או בדואר. 

מהם הנימוקים להתנגדות לצו קיום צוואה?

את ההתנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה יש לנמק באחת מהעילות לפסילת צוואה שמפורטות בחוק הירושה, אותן מקובל לחלק לעילות טכניות ועילות מהותיות. 

עילות הפסילה הטכניות מתבססות על פגמים שקשורים לאופן עריכת הצוואה מבחינה טכנית. ככלל, קיימים ארבעה סוגים של צוואות שניתן לערוך, כאשר לכל סוג יש תנאים צורניים ספציפיים משלו: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה.  

לדוגמא, צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה על ידי המצווה, לשאת תאריך כתוב בידו, ולהיחתם בידו. אולם, אם נפל פגם כלשהו בעריכת צוואה זו, ולמשל, היא לא נושאת תאריך, בית המשפט יהיה רשאי בכל זאת לתת לה צו קיום בנסיבות מסויימות, וזאת בתנאי שאין לו כל ספק שהצוואה אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, וכן בתנאי שהיא נכתבה כולה בידי המצווה.  בהעדר קיום תנאים אלו, לא ניתן יהיה לתת לה צו קיום, ויש לפסול אותה. 

עילות הפסילה המהותיות מתבססות על פגמים שקשורים לאופן עריכת הצוואה מבחינה מהותית. מדובר לדוגמא במקרים בהם הסתבר שהמצווה ערך את הצוואה בגלל שהוא היה נתון להשפעה בלתי הוגנת של אחד מהזוכים לפי הצוואה, שהפעיל עליו לחץ נפשי או ניצל את תלותו של המצווה בו, או בשעה שמצווה כלל לא היה מסוגל להבין שהוא חותם על צוואה, לרוב בגלל שהמדובר היה במצווה קשיש ודמנטי וכיו"ב.

איך מכריעים בהתנגדות לצו קיום צוואה?

לאחר הגשת ההתנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה, על הרשם לענייני ירושה להעביר אותה ביחד עם תיק הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט ידון בתיק לפי טענות הצדדים וההוכחות שהם יגישו בפניו, ויכריע בו במסגרת פסק דינו. 

מבחינה פורמאלית, התובע בתיק זה יהיה מי שהגיש את הבקשה למתן צו קיום צוואה, בעוד הנתבע יהיה מי שהגיש את ההתנגדות לבקשה. 

נטל ההוכחה בתיק זה מוטל על מי שהגיש את ההתנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה. בפסיקה נקבע שכדי שההתנגדות תתקבל על ידי בית המשפט, על מי שהגיש אותה להביא ראיות כבדות ומשמעותיות, אשר ישכנעו את בית המשפט שאין המדובר בצוואה כשרה וכי יש לפסול אותה. 

אם בית המשפט יחליט בסופו של דבר לקבל את ההתנגדות לבקשה, הוא יפסול את הצוואה וידחה את הבקשה למתן צו לקיומה. ככל שלא תהיה צוואה כרשה אחרת במקום הצוואה שנפסלה, עזבון המצווה יחולק בהתאם לכלל הירושה לפי הדין. 

אם בית המשפט יחליט בסופו של דבר לדחות את ההתנגדות לבקשה, הוא יקבל את הבקשה, ויורה על מתן צו לקיום הצוואה. 

* מעודכן לשנת 2024