כיצד ניתן להביא לביטול צוואה על ידי המצווה?, חוק הירושה מעניק לכל מי שערך צוואה, גם את הזכות לבטל אותה, מיוזמתו שלו ומרצונו החופשי, וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא שעולה על דעתו. ככלל, אין  הגבלה למספר הצוואות שאדם יכול לערוך או לבטל. סעיף 27 לחוק הירושה אף קובע (בין היתר),  שהתחייבות שלא לבטל צוואה הינה התחייבות שאינה תופסת, ואילו הוראת צוואה ששוללת או שמגבילה את זכות המצווה לבטל את הצוואה הינה הוראה בטלה. 

 

הזכות לביטול צוואה על ידי המצווה לפי חוק:

מעוגנת בסעיף 36 לחוק הירושה, שקובע כך: 

  1. המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.
  2. צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת."

כלומר, סעיף 36 לחוק קובע ביטול צוואה על ידי המצווה יכול לבטל את הצוואה שלו באחת מבין הדרכים הבאות:

  1. ביטול צוואה על ידי המצווה באחת הצורות לעשיית הצוואה.
  2. ביטול צוואה על ידי המצווה על ידי השמדת הצוואה.
  3. ביטול צוואה על ידי המצווה על ידי עריכת צוואה חדשה. 

ביטול צוואה על ידי המצווה לפי צורת עשייתה 

סעיף 36(א) לחוק הירושה קובע שניתן לבטל את הצוואה במפורש, באחת הצורות לעשייתה.  כלומר, ניתן לבטל את הצוואה באותה צורה שבה היא נעשתה מלכתחילה.  לפי החוק, ניתן לעשות צוואה בארבע צורות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה (צוואת "שכיב מרע"). 

אולם, סעיף 36(א) לחוק הירושה אמנם קובע כי צורת ביטול הצוואה צריכה להיות זהה לצורת עשייתה, אך הוא איננו מבהיר כיצד בדיוק יש לבצע את הביטול. את החלל בעניין זה מילאה פסק דין של בית המשפט העליון, בדנ"א 7818/00 אהרון נ' אהרוני, בו נקבע כי אופן הביטול ייעשה כפי שיפורט להלן. 

ביטול צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה קובע שצוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. 

בדנ"א 7818/00 אהרון נ' אהרוני נקבע כי כדי לבטל צוואה בכתב יד, על המצווה לערוך כתב ביטול, שבו הוא יכתוב בכתב ידו שהצוואה שלו מבוטלת, יציין עליו תאריך יום הביטול, ויחתום עליו בחתימת ידו.  

ביטול צוואה בעדים  

סעיף 20 לחוק הירושה קובע כי שצוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. 

בדנ"א 7818/00 אהרון נ' אהרוני נקבע שכדי לבטל צוואה בעדים, על המצווה לערוך כתב ביטול, שבו ייכתב שהוא מבטל את הצוואה שלו ותאריך יום הביטול, ועליו לחתום על כתב הביטול בפני שני עדים לאחר שהוא הצהיר בפניהם שהוא מבטל את צוואתו. באותו מעמד, על שני העדים הללו לאשר בחתימת ידם על כתב הביטול שהמצווה הצהיר בפניהם שהוא מבטל את צוואתו ושהוא חתם בפניהם על כתב הביטול בפניהם.  את הצהרתו בדבר הביטול, תאריך, וחתימתו בפני שני עדים, שגם יחתמו על כתב הביטול. 

ביטול צוואה בפני רשות 

סעיף 22 לחוק הירושה קובע שצוואה בפני רשות הינה צוואה שנעשתה על ידי המצווה בעל פה או הוגשה על ידו בכתב בפני שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה, דיין בית דין דתי, תוך שהם מקריאים אותה בפני המצווה, והוא הצהיר שזו צוואתו. 

בדנ"א 7818/00 אהרון נ' אהרוני נקבע שכדי לבטל צוואה בפני הרשות, על המצווה לבטל בעל פה את הצוואה בפני שופט, רשם או דיין, או בהגשת דבר ביטול הצוואה בכתב על-ידי המצווה עצמו לאחד מאלה, תוך שהם קוראים את דבר הביטול בפני המצווה, והוא מצהיר בפניהם שזהו כתב-ביטול הצוואה.

ביטול צוואה בעל פה (צוואת "שכיב מרע") 

סעיף 23 לחוק הירושה קובע שצוואה בעל פה (צוואת "שכיב מרע") הינה צוואה שנערכה על ידי אדם שעומד למות או מי שרואה את עצמו עומד מול המוות בנסיבות המצדיקות זאת, בפני שני עדים שמבינים את שפתו. 

בדנ"א 7818/00 אהרון נ' אהרוני כדי לבטל צוואה בעל פה,  כזו, על המצווה להודיע בעל פה שהוא מבטל את הצוואה בפני שני עדים שמבינים את שפתו.  

עוד נקבע בפסק דין זה שסעיף 25 לחוק הירושה, שעוסק בריפוי פגם שנפל בעת עשיית צוואה על ידי בית המשפט, בתנאי שלא היה לו ספק בדבר אמיתותה של צוואה, חל גם כאשר נפל פגם כלשהו באופן ביטול הצוואה, וזאת בתנאי שבית המשפט שוכנע באמיתות כתב ביטול הצוואה, כלומר, שהמצווה אכן התכוון לבטל את צוואתו.  

ביטול צוואה על ידי המצווה – השמדת הצוואה 

סעיף 36(א) לחוק הירושה קובע שהמצווה רשאי לבטל את הצוואה גם לא במפורש, אלא במשתמע, וזאת פשוט על ידי השמדת נוסח הצוואה. לדוגמא, על ידי קריעת הצוואה או שריפתה. עוד קבוע סעיף זה חזקה לפיה אם המצווה השמיד את הצוואה שלו, אזי חזקה עליו שהוא גם התכוון לבטל אותה.

ביטול צוואה על ידי המצווה – עריכת צוואה חדשה 

סעיף 36(ב) לחוק הירושה קובע שניתן לבטל צוואה גם על ידי עריכת צוואה חדשה, וזאת במפורש או במשתמע. 

ביטול מפורש בצוואה חדשה נעשה כאשר יש בצוואה החדשה הוראה שקובעת במפורש את ביטולה של הצוואה הקודמת. למשל: "צוואה זו מבטלת כל צוואה קודמת שנערכה על ידי לפניה, לרבות צוואתי מיום ….".

ביטול משתמע בצוואה חדשה נעשה כאשר אין בצוואה החדשה הוראה שקובעת במפורש שהצוואה החדשה מבטלת את הצוואה הקודמת, אולם יש בה הוראות שסותרות את הוראות הצוואה הקודמת. למשל, כאשר בצוואה הקודמת המצווה קבע שהוא מוריש את כל רכושו לבת זוגו, ואילו בצוואה החדשה הוא קבע שהוא מוריש את כל רכושו לבנו. 

אולם, אם בצוואה החדשה יש הוראות שרק מוסיפות הוראות צוואה הקודמת, ואינן סותרות אותן, אזי הצוואה החדשה לא תבטל את הצוואה הקודמת. 

לאחר ביטול צוואה על ידי המצווה, כיצד יחולק עזבונו של אדם שביטל את צוואתו?

במקרה של ביטול צוואה על ידי המצווה, בו האדם הולך לעולמו, עזבונו יחולק באופן הבא: 

אם לאותו מצווה יש צוואה תקפה אחרת במקום הצוואה שבוטלה על ידו, יש להוציא לה צו קיום צוואה, ובמקרה כזה עזבונו יחולק לפי הצוואה האחרת. אם לאותו מצווה אין צוואה תקפה אחרת במקום הצוואה שבוטלה על ידו, יש להוציא לו צו ירושה,  צו קיום צוואה, ובמקרה כזה עזבונו יחולק בהתאם לכללי הירושה לפי הדין. 

האם יש עוד דרך לבטל צוואה חוץ מאשר על ידי המצווה? 

בנוסף לזכותו של המצווה לבטל את צוואתו שלו, החוק מעניק גם לכל מי שמתנגד לצוואה של מישהו אחר, שהוגשה לגביה בקשה לצו קיום צוואה, את הזכות לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לבטל ולפסול את הצוואה. למאמר המלא על התנגדות צוואה >>

 

אולם, במקרה כזה,  על המתנגד לצוואה להוכיח את קיומה של אחת מעילות הביטול שקבועות בחוק, כגון צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת או מחמת תרמית. לעריכת צוואה על ידי עורך דין >>

* מעודכן לשנת 2024